Απόφαση ΔΕΔ 5165/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

Για τα ναυτιλιακά μερίσματα οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης άρθρο 29§§1,2,3 του ν. 3986/2011, ΠΟΛ 1167/2-8-2011 _7814555_

28 Δεκεμβρίου 2018