Απόφαση ΔΕΔ 5175/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

Κατόπιν υποβολής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί οικειοθελούς συμμόρφωσης (άρθρα 57-61 ν.4446/2016) – ανάκληση δήλωσης. Άρθρο 57_61 του ν.4446/2016_ άρθρο 70 του ν.4583/2018 Ε.2001/ 28-12-2018 _670063_

31 Δεκεμβρίου 2018