Απόφαση ΔΕΔ 5177/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, Ν. 4172/2013 ΑΡΘΡΟ 21 _7365663_

31 Δεκεμβρίου 2018