Απόφαση ΔΕΔ 5178/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ , ΠΟΛ 1167/2017, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ _2091359_

31 Δεκεμβρίου 2018