Απόφαση ΔΕΔ 5179/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΚΡΟΩΝ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

31 Δεκεμβρίου 2018