Απόφαση ΔΕΔ 5181/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου της ΑΑΔΕ φορολογικού έτους 2017 άρθρα 30§1_2 31§§1 περιπτ. θ΄και 2 και 34 του ν.4172/2013 άρθρο 93§4 του Συντάγματος _5649838_

31 Δεκεμβρίου 2018