Απόφαση ΔΕΔ 5182/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

Εισφορά Αλληλεγγύης επί επιδόματος αλλοδαπής. Έντοκη επιστροφή. άρθρο 29§§1,2,3 του ν. 3986/2011 _5416011_

31 Δεκεμβρίου 2018