Απόφαση ΔΕΔ 5/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

Μη προσμέτρηση στον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 του ποσού της έκτακτης παροχής βάσει του ν.3620/2007 οικ. έτους 2014 _6977459_

02 Ιανουαρίου 2018