Απόφαση ΔΕΔ 7/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΝΦΙΑ - μη νομιμότητα του φόρου - αντικείμενο του φόρου αποτελούν και τα απρόσοδα ακίνητα

02 Ιανουαρίου 2018