Απόφαση ΔΕΔ 8/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

Προκαταβολή έναντι μελλοντικής εφάπαξ παροχής του ταμείου ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ. Αίτημα για υπαγωγή στις εξαιρέσεις του άρθρου 14 παρ. 1 περ. στ’ του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ). _8862116_

02 Ιανουαρίου 2018