Απόφαση ΔΕΔ 1032/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Φορολογία υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των άρθρων 20 - 27 του ν.2065/1992 _6791672_

07 Μαΐου 2019