Απόφαση ΔΕΔ 10/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Κατά βεβαίωσης οφειλών όπως απεικονίζονται στο TAXISNET _7591059_

02 Ιανουαρίου 2019