Απόφαση ΔΕΔ 1136/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πράξη επιβολής προστίμου του αρ. 54 Α του ν. 4174/2013 λόγω μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 54 Α του ν. 4174/2013 _769093_

16 Μαΐου 2019