Απόφαση ΔΕΔ 1138/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Εισόδημα - Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης άρθρα 54 ν.4174/2013, 67 ν.4172/2013 Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014, ΠΟΛ 1106/2017, ΠΟΛ. 1215/2018 _1110 _2848602_

04 Απριλίου 2019