Απόφαση ΔΕΔ 1156/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Α.Ε.. Η αναπροσαρμοσμένη αξία δεν μπορεί να υπερβεί την αντικειμενική αξία των ακινήτων. _3131375_

20 Μαΐου 2019