Απόφαση ΔΕΔ 1188/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ _1112 _8305853_

08 Απριλίου 2019