Απόφαση ΔΕΔ 12e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΡΘΡ 61 Ν. 2238/1994, ΑΡΘΡ 18, 19, 23, 20, 62, 42 Ν. 4174/2013, ΠΟΛ 1174/2014, ΠΟΛ 1172/2017, ΠΟΛ 1207/2017 _9447078_

20 Φεβρουαρίου 2019