Απόφαση ΔΕΔ 1319/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Εκπρόθεσμη υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών- αρ. 21 του ν.4174/13 - πρόστιμο άρθρ.56 _1112 _8134386_

03 Μαΐου 2019