Απόφαση ΔΕΔ 1337/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΕΤΕΡΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. άρθρο 19 ν.2238/1994, άρθρο 1397 ΑΚ, ΠΟΛ.1094/89 _1112 _2580093_

07 Μαΐου 2019