Απόφαση ΔΕΔ 1609/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα, βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου (παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013) _1112 _7425802_

18 Ιουνίου 2019