Απόφαση ΔΕΔ 1655/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ _ Έλεγχος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012_2013_ φορολογικού έτους 2014 _ Ν. 2238_1994 (ΚΦΕ)_το άρθρο 23 του Ν. 4174_2013_ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩN_ΠΡΟΣΤΙΜΟ άρθρου 7§ 3 & 5 _Ν.4337/2015 _ διαχειριστικής περίοδο_2012 _7557642_

01 Ιουλίου 2019