Απόφαση ΔΕΔ 2160/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986 (ΦΕΚ Α' 152/1-7-2011) υπολογίζεται επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, πριν τις μειώσεις του άρθρου 34 παρ. 2 του ν.4172/2013, αλλά μετά την αφαίρεση των ποσών που επικαλείται ο φορολογούμενος από ανάλωση κεφαλαίων προηγούμενων χρήσεων, εφόσον υπερβαίνουν τα πραγματικά Άρθρο 34 παρ.2 του ν.4172/2013 και απόφαση 2563/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ, _1110 _4373399_

01 Ιουλίου 2019