Απόφαση ΔΕΔ 2266/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΦΟΡΟΛ.ΕΤΟΣ 2015 ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – Σ τ Ε 2563/2015 _1110 _5459243_

12 Ιουλίου 2019