Απόφαση ΔΕΔ 2423/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Φορολογικό έτος 2015, φορολόγηση βάσει αντικειμενικών δαπανών – άρθρα 30, 34 ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 1076/26.3.2015, άρθρο 32 παρ. 2 ν. 4174/2013 _1112 _9568249_

02 Σεπτεμβρίου 2019