Απόφαση ΔΕΔ 2516/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΑΡΘ 29 Ν.3986/2011, ΠΟΛ1167/11, ΠΟΛ1099/14, ΑΡΘ 34 Ν.4172/2013, ΣΤΕ2563/2015 _1110 _5821583_

09 Σεπτεμβρίου 2019