Απόφαση ΔΕΔ 2700/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΑΡΘ 12 & 60 Ν. 4172/14 Ν. 3082/2002 ΕΓΓΡΑΦΑ Δ12Β 1124201 ΕΞ 2011/02-09-2011_ Δ12 Α 1023334 ΕΞ2015/18-02-2015_ ΔΕΑΦ Α 1142959 ΕΞ2015/04-11-2015_ ΔΕΑΦ Α 1065371 ΕΞ 2016/22-04-2016_ ΔΕΑΦ Α 1077748 ΕΞ2016/20-05-2016_ ΔΕΑΦ Α 1081559 ΕΞ2016/30-05-2016_1111 _6052449_

23 Σεπτεμβρίου 2019