Απόφαση ΔΕΔ 2717/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΌ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦ. ζ΄ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 _1110 _2541920_

23 Σεπτεμβρίου 2019