Απόφαση ΔΕΔ 3006/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2008 ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ αρ. 79 παρ.1 Ν. 4472/17 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΕΚΑΕΤΗΣ_1112 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ _1439447_

08 Νοεμβρίου 2019