Απόφαση ΔΕΔ 3123/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ : ΑΡΘΡΑ 23, 32,34 ΚΑΙ 64 Ν.4174/2013 _1110 _9521038_

18 Νοεμβρίου 2019