Απόφαση ΔΕΔ 3145/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΟΛ 1013/2014_1112 _1904871_

22 Νοεμβρίου 2019