Απόφαση ΔΕΔ 3191/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ Περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 4172/2013 , άρθρο 15 Ν.4172/2013, ΠΟΛ 1047/2015 , ΠΟΛ 1172/2017 Αρθρο 19 ν. 4174/2013, ΔΕΑΦ Α /107028 ΕΞ.2015 _1112 _6700221_

25 Νοεμβρίου 2019