Απόφαση ΔΕΔ 3202/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ Φ.Μ.Υ. ΟΙΚ. 2011 _ΆΡΘΡΑ 46 ΠΑΡ. 1& 57 ΠΑΡ. 1 & 59 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.2238/1994 ΆΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.2523/1997 Δ12Α1050962ΕΞ2013/21.3.2013_1112 _9817256_

26 Νοεμβρίου 2019