Απόφαση ΔΕΔ 3244/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΦΠΑ –ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΚΒΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2003 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015_Ν.2859 ΑΡ.57 49 59 48 32 Ν.4174/2013 ΑΡ.36 72 Ν.2523/1997 ΑΡ.9 Ν.3091/2002 ΑΡ.19 Ν.2238/1994 ΑΡ.84 32 ΠΔ.186/92 ΑΡ. 30 έγγραφο 1100667/6154/1095/0014/2003 (διοικητική λύση) της 14 ης Δ/νσης Φ.Π.Α ΣΤΕ 3474/2011 ΣΤΕ 2490/1984 701/2001 ΣΤΕ 1163/2012_1111 _3412002_

29 Νοεμβρίου 2019