Απόφαση ΔΕΔ 3284/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α. Ν. 2859/2000 ΑΡΘΡΑ 32& 34 & 38 & 57 _Ν. 4174/2013 ΑΡΘΡΑ 36 & 42 & 72_1112 _438351_

03 Δεκεμβρίου 2019