Απόφαση ΔΕΔ 3770/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Φορολόγηση εισοδήματος από παροχή υπηρεσιών βάσει σύμβασης (περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 12 Ν. 4172/2013) Φορολογικό έτος 2018 Άρθρο 19 (παρ. 1) Ν. 4174/2013, Άρθρα 12 (παρ. 2), 15 (παρ. 1) και 29 (παρ. 1) Ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 1172/14-11-2017, ΠΟΛ. 1047/12-02-2015, ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ 2015/08-08-2015 _1110 _3237013_

30 Δεκεμβρίου 2019