Απόφαση ΔΕΔ 3771/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου (Τ.Π.Υ.) για συναλλαγή εικονική στο σύνολο της Φορολογική περίοδος 2014 _1112 _5133742_

30 Δεκεμβρίου 2019