Απόφαση ΔΕΔ 3773/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Εισόδημα από ακίνητο στο οποίο ανεγέρθηκε κτίριο με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος κυριότητας τρίτου. Kατά την λήξη της μίσθωσης, η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει στον εκμισθωτή το αγροτεμάχιο χωρίς τo κτίσμα _1110 _5756151_

30 Δεκεμβρίου 2019