Απόφαση ΔΕΔ 3775/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Φ.Π.Α. - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ_ΆΡΘΡΟ 72 ΤΟΥ Ν.4174/2013_ ΑΡΘΡΟ 34 & 38 ΚΑΙ 57 ΤΟΥ Ν.2859/2000_ ΑΡΘΡΟ 93 ΤΟΥ Ν.2362/1995_ ΠΟΛ.1100/ 24-6-2010_1112 _1821731_

30 Δεκεμβρίου 2019