Απόφαση ΔΕΔ 3787/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Συμψηφισμός ποσού – απαράδεκτη προσφυγή, άρθρο 63 παρ. 1 ν. 4174/2013, ΠΟΛ. 1064/2017 _1112 _3984706_

31 Δεκεμβρίου 2019