Απόφαση ΔΕΔ 42e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2015 - ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – άρθρα 30 32 34 ν.4172/2013 ΠΟΛ. 1076/26.3.2015 άρθρο 19 παρ. 1 ν. 4174/2013 αριθμ. Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014/11.12.2014 έγγραφο_1112 _50775_

02 Σεπτεμβρίου 2019