Απόφαση ΔΕΔ 4/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου-Έλλειψη αιτιολογίας της προσβαλλόμενης πράξης _6762463_

02 Ιανουαρίου 2019