Απόφαση ΔΕΔ 57/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Ενδοομιλικές συναλλαγές άρθρου 39 και 39Α του Ν.2238/94. Μέθοδοι τεκμηρίωσης ΠΟΛ 1179/2013 -Έλλειψη αιτιολογίας _5761378_

15 Ιανουαρίου 2019