Απόφαση ΔΕΔ 605/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΕ ΔΑΝΕΙΑΚΟΣ -ΜΗ ΕΠΑΡΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1,3,14,15 ΚΝΤΧ, ΣΤΕ 3313/1987,3088/1985, ΣΤΕ132/2016, ΑΡΘΡΟ 64 Ν.4174/2013 _1222452_

12 Φεβρουαρίου 2019