Απόφαση ΔΕΔ 62/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορ. έτους 2015. Εκ παραδρομής υποβολή (ΠΟΛ 1252/2015) _5134491_

15 Ιανουαρίου 2019