Απόφαση ΔΕΔ 715/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: άρθρα 18, 19, 54 του ν. 4174/2013, άρθρο 67 ν.4172/2013, Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 ΠΟΛ. 1215/2018 _1112 _7466074_

21 Φεβρουαρίου 2019