Απόφαση ΔΕΔ 802/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Πρόστιμο άρθρου 54§2 περ. α’ του ν. 4174/2013 για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογικού έτους 2015 ΔΕΑΦ 1144304 ΕΞ 2016, ΠΟΛ 1105/15-07-2016, άρθρο 67§§1,3 του ν. 4172/2013 _1110 _4987498_

04 Μαρτίου 2019