Απόφαση ΔΕΔ 807/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Πρόστιμο εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2016 συμπλήρωση κωδ. 002 ποσοστό αναπηρίας συζύγου άρθρο 18,19 & 54 ν.4174/2013 άρθρο 67§§1,3 ν.4172/13 Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ΠΟΛ. 1215/2018, _1110 _4814323_

04 Μαρτίου 2019