Απόφαση ΔΕΔ 865/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Πρόστιμο άρθρου 54 ΚΦΔ λόγω Εκπρόθεσμης Υποβολής Δηλώσεως Φορολογίας Εισοδήματος άρθρο 18, 19, 54, 67 ΚΦΔ, ΠΟΛ 1105/2016, Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014/11.12.2014 έγγραφο ΔΕΑΦ _1110 _8480086_

13 Μαρτίου 2019