Απόφαση ΔΕΔ 911/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τη συμμετοχή στα παιχνίδια της « Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» δύνανται να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή των περιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, αφού όμως μειωθούν με τα καταβληθέντα ποσά κατά τη διάρκεια της χρήσης για συμμετοχή στα παιχνίδια αυτά. Τροποποιητικές δηλώσεις βάσει του ν. 4446/2016 για δήλωση κερδών από ΟΔΙΕ - άρθρο 57 του ν.4446/2016 άρθρα 1 και 2 του α’ γενικού μέρους της ΠΟΛ.1115/2017 αριθ. πρωτ.1087965/ 1573/Α0012/29-10-2008 ΓΓΔΕ _1110 _2496235_

15 Μαρτίου 2019