Απόφαση ΔΕΔ 1039/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Μη έκδοση τιμολογίου- ΑΛΠ για λιανικές πωλήσεις - Επιβολή προστίμου διπλάσιου του κανονικού λόγω υποτροπής: Άρθρα 5, 8, 12 & 13 Ν.4308/2014, Άρθρο 58Α Ν.4174/2013, ΠΟΛ.1003/2014, ΠΟΛ.1112/2016, ΠΟΛ.1155/2016, ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901/2015, άρθρο 6 ν 4684/2020, Ε 2043/2020, Α 1122/2020 _1112 _2432476_

05 Ιουνίου 2020